எனது பதிவுகள்

Page

மொழி

நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து மறைமொழி காட்டி விடும் (குறள் 28)